Bulgarian(BG)Macedonia(MK)English (UK)
  

Насърчаване на органичното земеделие
в трансграничния район

 

ПРОЕКТ 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ОРГАНИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН 

 

Приоритетна ос:

 Подобряване качеството на живот

 

Област на интервенция:

 Използване на природните ресурси 


Продължителност: 12 месеца

 

Общо бюджет : 98468.32 Евро   

 

 

Основна цел

Основната цел на проекта е да намали негативните въздействия върху околната среда и да насърчи устойчивото използване на природните ресурси чрез подкрепа за развитието на биологичното земеделие и насърчаване прилагането на екологосъобразни стопански дейности в общия трансграничен район на България и Македония. 

Специфични цели

 Специфични цели

 1. Насърчаване започването и преминаването към биологично производство и земеделие чрез повишаване информираността и изграждане на капацитет, знания и умения за биологично производство сред целевите групи в трансграничния район относно екологичните, икономически и социални ползи от преминаване към биологично земеделие;
 2. Повишаване на знанията и умения на земеделските производители в трансграничния район занимаващи се с биологично производство;
 3. Изграждане на капацитет за повишаване на специализираните познания относно модерни земеделски практики и техники за стартиране и развитие на биологично земеделие на консултантски, образователни и обучителни доставчици на услуги (национални агенции и институции в сферата на консултирането и подпомагането на земеделски производители; частни консултанти; местни и образователни институции / организации в сферата на професионалното образование и обучение; изследователски центрове; университети; професионални гимназии в сферата на земеделието) от целевия трансграничен район;
 4. Допринесе за опазване на околната среда и да осигури устойчиво управление на природните ресурси посредством развитие на трансграничното сътрудничество, кооперирането, обмяната на опит, идеи, добри практики и съвместното промоциране в областта на биологичното земеделие;

 


Основни дейности

 Основни дейности

 1. Създаване на система за управление на проекта;
 2. Изпълнение на план за комуникация и публичност на проектните дейности;
 3. Идентифициране и избор на заинтересовани земеделски производители и представители на целевите групи за включване в проектните дейности за изграждане на капацитет;
 4. Разработване на Обучителен пакет от материали за самообучение и подобряване на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното земеделие  Част 1: Биологично земеделие за начинаещи;
 5. Разработване на Обучителен пакет от материали за самообучение и подобряване на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното земеделие  Част 2: Биологично земеделие за напреднали;
 6. Разработване на Ръководство за биологично земеделие за консултанти / обучители / учители
 7. Провеждане на съвместни семинари за изграждане на капацитет, представяне на обучителните материали и повишаване на информираността относно биологичното производство;
 8. Провеждане на Трансгранични форуми за обмяна на опит и изложения на местни органични продукти от трансграничния район на България и Македония;

 

Очаквани резултати


Очаквани резултати

 • Проведена обширна информационна кампания сред целевите групи в трансграничния район за промоциране на проекта, предимствата и ползите от биологичното земеделие;
 • Идентифицирани и избрани заинтересовани земеделски производители и представителите на целевите групи в проектните дейности свързани с изграждането на капацитет;
 • Разработен, отпечатан и разпространен Обучителен пакет от материали за самообучение и подобряване на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното земеделие  – Част 1: Биологично земеделие за начинаещи;
 • Разработен, отпечатан и разпространен Разработване на Обучителен пакет от материали за самообучение и подобряване на уменията и ноу-хау в сферата на биологичното земеделие  – Част 2: Биологично земеделие за напреднали;
 • Разработено, отпечатано и разпространено Ръководство за биологично земеделие за консултанти / обучители / учители;
 • Проведени 4 (четири) съвместни семинари за изграждане на капацитет, представяне на обучителните материали и повишаване на информираността относно биологичното производство в България и Македония;
 • Проведени 2 (два) Трансгранични форума за обмяна на опит и изложения на местни органични продукти от трансграничния район на България и Македония;
 • Насърчено трансграничното сътрудничество, кооперирането, обмяната на опит и добри практики, съвместното промоциране на местни органични продукти в областта на биологичното земеделие; 

Основни целеви групи


Основни целеви групи на проекта са:

 • Земеделски производители и биологични производители от целевия трансграничен район;
 • Регионални и национални агенции в сферата на земеделието;
 • Консултантски фирми, неправителствени организации, бизнес подпомагащи организации, браншови асоциации в сферата на земеделието и развитието на селските райони;
 • Университети, земеделски професионални гимназии, институции в сферата на професионалното образование и обучение в целевия район.  

 

Водещ партньор

  

Сдружение „Съвремие“  

 

  

 

Партньори

 

Федерация на органичните

производители в Македония (ФОПМ) 

 

Финансиране